ترس زیباست...

به دلت بیاموز هر چیزی ارزش ترسیدن ندارد،به دلت بیاموز از خدا بترسد، از شب اول قبر بترسد، از زندگی بی ولایت بترسد...

چوتَرسَت را درست برگزینی تورا بالی باشد و چون از آن غافل مانی وزنه ایست که پایینت میبرد

ترس تورا در معرکه هم عروج دهد و هم سقوط، ترس هم قفس شود هم بال ، هم روشنایی دهد هم می سوزاند و انتخاب تقدیرت باتوست

به راستی تو از چه میترسی در حالی که پای در مسیر سید الشهدا میگذاری ؟ وقتی هدفت نورالنوار است و چون پروانه به دور آن  میگردی و چه زیباست ... چه زیباست آن لحظه که شهید میشوی بهتر بگوییم  چه زیباست بدون ترس جانت را هدیه میکنی!

آنان که از مرگ ترسند را به کربلا راهی نیست، پس ترس از مرگ را از دلت برون ران1، پرنده با ترس بال پرواز نیابد، پس با خدا پرواز کن...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1: منظور از این ترس ، ترسی است که مرگ را فقط بدون خدا فرض کرده درواقع با این ترس کاری پیش نمی برد