نور هست ولی کم است

حرف عجیبی است که ایران دقیقا وسط کلی پایگاه امریکا که کل خاورمیانه رو مفروش کرده جا خوش کرده و هر روز باوجود تهدید های متعدد از سوی دولت ها ی مختلف یا گروهک های تروریستی، ولی هنوز باوجود این همه خطر ایستاده ایم

ایستاده ام

ایستاده ای

ایستاده ایم

جنگلیم تن به صندلی شدن نداه ایم

شاید تک چراق باشیم که نور ساطع کند در میان دنیای تاریک ، شاید جامعه تغییر کرده که تاریکی را چراغ سعادت و نور الهی در میان جسارت ها گم شده ... شاید کوردند که نمیبیند یا شاید جلوی چشمشان را بسته اند که ...

در هر روشنایی هستند کسانی که دست به شکستن چراغ ها میزنند و از هیچ دریغ ندارند،سنگ،چوب، تیر،بمب!!!!

و درهاله روشنایی ماندن در تاریکی سخت است ،بسیار سخت است با وجود اهریمن های زیادی که  به سر فکر خاموش کردن نور را دارند...