شقایق های خون آلود اینبار در فرسنگ ها آن طرف تر از جایی که با آن
مالوف شده اند به پا خواسته اند ،راهیان کربلا امروز همانطور که از بطن مردمانشان
برخواسته اند پا بر دفاع گذاشته اند، آنها از مرگ نمیترسند چون تقدیر خود در آسمان
بسته اند امروز از سوریه ،از زینبیه ،فریاد هل من ناصر می آید و چه خوش آنان که
شنیدند
شقایق های خون آلود اینبار در فرسنگ ها آن طرف تر از جایی که با آن
مالوف شده اند به پا خواسته اند ،راهیان کربلا امروز همانطور که از بطن مردمانشان
برخواسته اند پا بر دفاع گذاشته اند، آنها از مرگ نمیترسند چون تقدیر خود در آسمان
بسته اند امروز از سوریه ،از زینبیه ،فریاد هل من ناصر می آید و چه خوش آنان که
شنیدند
امروز برادران دیگری میروند تا سیلی تکرار نشود،تا کوچه تکرار نشود،تا
در و میخ...
آنها خو گرفتگان زهرایند،همان زهرای مرضیه که بر همگان نشان داد که در
راه اسلام باید از جان گذر کرد،باید فرزند درشکم دهی ولی ،ولی ات را پاسبان باشی
تا از گزند اهریمن دور باشد
این است فطرت فاطمی ،و اینان اند آن فاطمیون،دشمن دانست که نمیتواند
با آهن بر ایمان ما غلبه کند ولی جز این طریق ندید
و فاطمیون درک کردند که اگر ما بترسم کارمان تمام است ،و آنان این را
نشان دادند که فرزندان افغان فاطمه(س) جز از گناهان خود نمی ترسند،پس جان در دستی
و اسلحه به دست دیگر داده و به استقبال سرب رفتند

 

برخیز ای چاووش شهر عشق برخیز     غسلزیارت کن ز نهر عشق برخیز    

بربند مهمل را و برپا کن علم را             آواز ده آواز عشاق حرم را   

هر سر که سودای کربلا دارد بیادید       هرکس هوای کربلا دارد بیاید
                                                                                                           (سید مرتضی آوینی)